ALGEMENE VOORWAARDEN ECOMY SOLAR VOOR LEVERING AAN CONSUMENTEN

ARTIKEL 1. ALGEMEEN

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Ecomy Solar met betrekking tot
de verkoop van zonnepanelen en aanverwante producten en, indien overeengekomen, de installatie
hiervan en alle aanvragen en aanbiedingen daartoe.

1.2
Met Ecomy Solar is in deze voorwaarden bedoeld: M.J. Solar Import B.V. met als merknaam: Ecomy
Solar, K.v.K. nr.: 09169559.

1.3
Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen kan door koper slechts een beroep worden gedaan
indien deze door Ecomy Solar schriftelijk zijn aanvaard.

ARTIKEL 2. OVEREENKOMST

2.1
Alle offertes van Ecomy Solar zijn vrijblijvend en gelden zolang de voorraad strekt of als aangegeven
in de offerte.

2.2
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door koper ondertekende offerte volledig is
ingevuld en ondertekend (blad 4 van de offerte) is ontvangen door Ecomy Solar ofwel door een
mondelinge (of telefonische) akkoordverklaring ofwel door een e-mail te zenden met daarin
akkoordverklaring door koper.

2.3
Alle gegevens, veronderstellingen, schattingen en alle andere factoren, die ten grondslag liggen aan
de beslissing van de koper om de overeenkomst te sluiten, al dan niet bekend met Ecomy Solar, zijn
voor risico van de koper.

2.4
De geschatte jaaropbrengst als ook de berekende terugverdientijd (afhankelijk van de KWH prijs) in
offertes of facturen worden altijd als indicatief beschouwd en hieraan kunnen geen rechten worden
ontleend door koper.

ARTIKEL 3. LEVERING, RISICO EN EIGENDOM

3.1
De door Ecomy Solar te leveren zaken gelden als geleverd zodra de zaken aan het door de koper
opgegeven adres zijn geleverd en / of geïnstalleerd.

3.2
Voor de levering en eventuele installatie wordt (telefonisch) een afspraak gemaakt tussen Ecomy
Solar of een door Ecomy Solar ingeschakelde derde partij, en koper. Deze afspraak zal worden
bevestigd door Ecomy Solar door middel van een te versturen e-mail aan koper met daarin in ieder
geval de installatiedatum vermeld met voorbehoud i.v.m. eventuele (weers)omstandigheden.

3.3
Het niet naleven van de leveringstermijn kan geen aanleiding geven tot verbreking van de
overeenkomst, noch tot schadevergoeding.

3.4
Het risico voor de door Ecomy Solar te leveren zaken is voor de koper vanaf het moment dat die
zaken als geleverd gelden als bedoel in lid 3.1.

3.5
Alle door Ecomy Solar geleverde zaken blijven eigendom van Ecomy Solar tot aan het moment van
algehele voldoening van al hetgeen Ecomy Solar i.v.m. de onderliggende overeenkomst van de koper
te vorderen heeft (schade, kosten en rente daaronder begrepen).

3.6
Ecomy Solar vergoedt geen uren en / of dagvergoedingen voor vrij genomen tijd (zowel in loondienst
als o.b.v. zelfstandig ondernemerschap) indien de installatie door overmacht of andere onvoorziene
omstandigheden niet kan worden uitgevoerd op de geplande installatiedatum. Ecomy Solar verplicht
zich om de installatie bij uitstel van de initiële installatiedatum binnen 4 weken opnieuw te plannen
en installeren (dit weer onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden zoals bijv.
(weers)omstandigheden of leveringsproblemen vanuit leverancier(s)).

3.7
Ecomy Solar stelt geen vergoeding ter beschikking indien een installatie noodgedwongen moet
worden uitgesteld.

3.8
De koper is zelf verantwoordelijk voor een goed en stabiel internetbereik op de plaats waar de
omvormer gesitueerd wordt. Ecomy Solar is niet verantwoordelijk voor een stabiele koppeling met
het thuisnetwerk via WiFi of UTP kabel en werkende internetconnectie.

3.9
Tijdens de werkzaamheden kunnen er dakpannen sneuvelen/defect raken, koper dient zelf te zorgen
voor voldoende reserve dakpannen. Ecomy Solar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het
sneuvelen/defect raken van de dakpannen.

ARTIKEL 4 OVERMACHT

4.1
Ecomy Solar is gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de uitvoering van de overeenkomst
geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd of bemoeilijkt door
(weers)omstandigheden redelijkerwijze buiten haar wil, daaronder begrepen vertraagde verstrekking
aan Ecomy Solar van bij derden bestelde onderdelen, zaken of diensten anders dan door aan Ecomy
Solar toe te rekenen omstandigheden, ongevallen en bedrijfsstoringen.

4.2
In geval van overmacht aan de zijde van Ecomy Solar worden haar verplichtingen opgeschort. Indien
de overmacht langer duurt dan 6 maanden is Ecomy Solar bevoegd de overeenkomst voor het nietuitvoerbare gedeelte door een schriftelijke verklaring te ontbinden, onverminderd het bepaalde in
artikel 9.

4.3
Ecomy Solar is niet verantwoordelijk voor productiefouten. Mocht zich een dergelijke situatie
voordoen dan zal Ecomy Solar wel alles doen wat in haar macht ligt om zo spoedig mogelijk en in
overleg met de koper tot een oplossing te komen. De koper kan echter geen aanspraak maken op
een (schade)vergoeding van eventuele kosten in welke vorm dan ook.

4.4
Ecomy Solar is niet verantwoordelijk wanneer er bij de installatie blijkt dat er meer of juist minder
panelen geplaatst kunnen worden dan het aantal panelen dat door de betreffende adviseur is
berekend. Ecomy Solar zal in een dergelijk geval ook nooit overgaan tot een (schade)vergoeding in
welke vorm dan ook.

ARTIKEL 5 GARANTIE

5.1
Ecomy Solar staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde zaken en diensten in die zin
dat zij in geval van tekortkomingen in constructie, materiaal of afwerking die blijken tijdens de
garantietermijn en ten aanzien waarvan tijdig is gereclameerd, hetzij kosteloos (behoudens
eventuele verzendkosten en voorrijdkosten) zal herstellen of her-leveren, hetzij de betreffende zaak
zal crediteren, één en ander naar keuze van Ecomy Solar. Herstel of her-levering als hier bedoeld
vindt uitsluitend plaats binnen Nederland. Ecomy Solar is hierbij niet verantwoordelijk voor de
wachttijd die het vervangen / herstellen met zich meebrengt en zal deze verloren zonuren (of
andere zaken) dan ook niet vergoeden.

5.2
Bij aanspraken op garantie (zoals omschreven in de originele offerte) dient de originele (geprinte)
factuur te worden overlegd.

5.3
Reparatie of vervanging van de zonnepanelen en / of de overige onderdelen leidt niet tot verlenging
van de geldende garantietermijn(en); de oorspronkelijke garantietermijn blijft van toepassing.

5.4
De koper dient ter zake van uiterlijk waarneembare tekortkomingen te reclameren binnen 7 dagen
na levering bij gebreke waarvan elke aanspraak jegens Ecomy Solar vervalt.

5.5
Reclamaties ter zake van overige tekortkomingen dienen, op straffe van verlies van elke aanspraak
jegens Ecomy Solar, plaats te hebben binnen 2 maanden na het blijken daarvan.

5.6
Ieder recht op garantie vervalt indien:
a. De door Ecomy Solar gegeven aanwijzingen voor opslag, plaatsing, testen, installatie,
montage, controle, onderhoud en / of gebruik niet juist zijn opgevolgd door de koper.
b. De Ecomy Solar zonnepanelen of overige onderdelen deel uitmakende van de installatie
onoordeelkundig zijn gebruikt of niet in overeenstemming met de overeengekomen of
gebruikelijke bestemming.
c. De koper, of niet door Ecomy Solar ingeschakelde derden, zonder toestemming van Ecomy
Solar aan de Ecomy Solar zonnepanelen of overige onderdelen van de installatie
werkzaamheden hebben verricht.
d. De koper enige uit de onderliggende overeenkomst voor hem voortvloeiende verplichtingen
jegens Ecomy Solar niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt.
e. Voor PV-systemen of onderdelen van PV-systemen die Ecomy Solar van derden betrekt zijn
de garantieverplichtingen van Ecomy Solar jegens de koper nimmer groter noch langere duur
dan de garantieverplichtingen van die derden jegens Ecomy Solar.
Uitgesloten van garantie zijn:
1. Schade aan de Ecomy Solar zonnepanelen door brand, ontploffing, overstroming, directe en
indirecte blikseminslag, aardbevingen en / of vulkanische uitbarsting, atoomkernreacties,
oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer.
2. Schade aangebracht door handelingen van andere personen dan werknemers of
onderaannemers van Ecomy Solar dan wel veroorzaakt door bij de werkzaamheden
gebruikte materialen, chemicaliën en / of bouwstoffen.
3. Schade door dieren, vandalisme, diefstal en molest.
4. Schade ontstaan door extreme weersomstandigheden als hagel (met een diameter van meer
dan 25mm en met gemiddelde inslagsnelheid van meer dan 23 meter per seconde),
windhozen, wervelstormen, zandstormen en dergelijke.
5. Schade / gebreken die ontstaan is / zijn als gevolg van agressieve dampen, vloeistoffen,
cement, kalk, verf, schoonmaakmiddelen en dergelijke.
6. Schade / gebreken die is / zijn ontstaan aan of door materialen die bij de installatie door een
erkend installateur op uitdrukkelijk voorschrift van de koper zijn toegepast, terwijl de
installateur het gebruik van deze materialen heeft ontraden.
7. Schade / gebreken die het gevolg is / zijn van vormveranderingen in de bouwkundige onderof draagconstructies, voor zover geen onderdeel van de Ecomy Solar zonnepanelen.

ARTIKEL 6 AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARING

6.1
De aansprakelijkheid van Ecomy Solar i.v.m. eventuele tekortkomingen in door haar geleverde zaken
is beperkt tot het nakomen van de in artikel 5 omschreven garantie.

6.2
Ecomy Solar is nimmer gehouden tot betaling van vervangende of aanvullende schadevergoeding
behoudens indien en in zoverre de geleden schade door opzet of grove schuld van Ecomy Solar of
haar eigen werknemers is toegebracht. Behoudens opzet van Ecomy Solar zelf is aansprakelijkheid
van Ecomy Solar voor gevolg- of indirecte schade echter steeds uitgesloten.

6.3
In alle gevallen waarin Ecomy Solar gehouden is tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit
hoger zijn dan, te harer keuze, hetzij de factuurwaarde van de geleverde zaken waardoor of i.v.m.
waarmee de schade is veroorzaakt, hetzij, indien de schade gedekt is door een verzekering van
Ecomy Solar, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar ter zake wordt uitgekeerd.

6.4
Aansprakelijkheid beperkende, uitsluitende of vaststellende voorwaarden, welke in verband met de
geleverde zaken door leverancier(s) of onderaannemers van Ecomy Solar aan Ecomy Solar kunnen
worden tegengeworpen, zullen door Ecomy Solar ook aan de koper kunnen worden tegengeworpen.

6.5
De werknemers van Ecomy Solar of door Ecomy Solar voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde personen kunnen zich jegens de koper beroepen op alle aan de overeenkomst te
ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij die overeenkomst partij.

6.6
De koper zal Ecomy Solar, haar werknemers en haar voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde personen vrijwaren van iedere aanspraak van derden i.v.m. de uitvoering door Ecomy
Solar van de overeenkomst, in zoverre die aanspraken meer of anders zijn dan die welke de koper
toekomen jegens Ecomy Solar.

ARTIKEL 7 BETALING EN ZEKERHEID

7.1
Indien en voor zover niet anders is overeengekomen in de offerte en / of opdrachtbevestiging, dient
30% van het factuurbedrag aanbetaald te worden direct na opdracht. De overige 70% dient te
worden voldaan uiterlijk op de dag van installatie. Indien de installatie niet volledig afgerond kan
worden, door bijvoorbeeld defecte of incomplete materialen, mag de koper 10% van de restbetaling
als hiervoor bedoeld inhouden op zijn eindbetaling totdat de installatie compleet is opgeleverd.
Koper doet afstand van enig recht op verrekening van over en weer verschuldigde bedragen.
Garantieafspraken schorten de betalingsverplichtingen van de koper niet op.

7.2
Indien de koper kiest het volledige factuurbedrag te voldoen (maximaal 1 week) vóór installatie en
oplevering van het PV-systeem ontvangt de koper een korting van 3% op het offertebedrag. Dit is
dan ook opgenomen in de offerte / overeenkomst. Indien de koper gekozen heeft voor deze 3%
regeling en zich niet houdt aan de betalingstermijnen, zal als nog de 3% in rekening worden gebracht.

7.3
Indien de koper enig door hem verschuldigd bedrag niet voldoet is hij zonder ingebrekestelling in
verzuim. Zodra de koper met enige betaling in verzuim is zijn alle overige vorderingen van Ecomy
Solar op de koper opeisbaar en treedt ten aanzien van die vorderingen het verzuim zonder
ingebrekestelling onmiddellijk in. Met ingang van de dag waarop de koper in verzuim is, is hij aan
Ecomy Solar per maand of een gedeelte van een maand waarover het verzuim voortduurt een rente
verschuldigd. Deze rente bedraagt maximaal de wettelijk vastgestelde rente.

7.4
Indien Ecomy Solar geen internetkoppeling kan maken met de omvormer (door slecht / geen
internet), maar de installatie wel werkend is, is de koper verplicht zich aan de betalingsafspraken te
houden.

7.5
Het account voor de monitoring van de zonnepaneleninstallatie wordt geleverd nadat de volledige
betaling is voldaan door de koper.

ARTIKEL 8 ANNULERING DOOR KOPER

De koper kan de overeenkomst kosteloos en zonder opgaaf van reden annuleren binnen 14 dagen na
het sluiten van de overeenkomst. Na deze termijn is de koper verplicht om het PV-systeem af te
nemen en de kosten daarvan te voldoen. Als de koper de overeenkomst toch wil annuleren, buiten
de termijn van 14 dagen, is de koper verplicht om 15% van de verkoopsom (exclusief BTW) te
voldoen aan Ecomy Solar. Indien de installatie plaatsvindt binnen 14 dagen na contractdatum kan de
koper annuleren tot het moment dat de aanbetaling is voldaan aan Ecomy Solar. Vanaf dat moment
gaat Ecomy Solar kosten maken aangaande de planning en het reserveren van materialen en is
kosteloze ontbinding van de overeenkomst niet meer mogelijk. Indien de koper alsnog wil annuleren
wordt er 15% van het totaalbedrag (exclusief BTW) gerekend voor gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 ONTBINDING DOOR ECOMY SOLAR

9.1
Indien de koper één of meer van zijn verplichtingen niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, in staat
van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt alsmede wanneer
zijn vermogen geheel of gedeeltelijk in beslag wordt genomen, heeft Ecomy Solar het recht de
uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst zonder voorafgaande
ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door een schriftelijke verklaring te ontbinden, één en ander
naar keuze en steeds met behoud van enig haar toekomend recht op vergoeding van kosten, schade
en interesten.

9.2
Indien de overeenkomst eindigt ingevolge lid 9.1 van dit artikel voordat de overeengekomen zaken
zijn geleverd heeft Ecomy Solar recht op de volle overeengekomen prijs voor die zaken verminderd
met de rechtstreeks uit de beëindiging voortvloeiende besparingen.

ARTIKEL 10 PRIVACY

Ecomy Solar verzoekt bij de aanvraag van een product om persoonsgegevens. De gegevens gebruikt
Ecomy Solar voor het accepteren van de aanvraag, het uitvoeren van de overeenkomst, risicobeheer
en marketingdoeleinden. Als u geen prijs stelt op informatie over producten en diensten kunt u dit
kenbaar maken door een mail te sturen aan: info@ecomy.nl

ARTIKEL 11 GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen welke tussen partijen
ontstaan i.v.m. deze overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de rechtbank,
arrondissement Gelderland.